Kontakt 0

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a popisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného od predávajúceho

Na zaistenie jednotného a správneho postupu pri vybavovaní nárokov z chybného plnenia pri dodaní tovaru v rámci marketingovej akcie usporiadanej obchodnými spoločnosťami Philips Česká republika s. r. o. a Shell Slovakia s. r. o. pod názvom „Shell Loyalty Program“ (reklamácie) je vydaný firmou Reda SK s. r. o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava, IČ 47743476 (ďalej len „predávajúci“) tento reklamačný poriadok.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú platné a účinné právne predpisy.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru - ďalej len záručný list) so zákonom stanovenými údajmi potrebnými na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo).

1.  Úvodné ustanovenia
1.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo v okamihu odovzdania prvému dopravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu, pokiaľ je chyba kupujúcim uplatnená v lehotách uvedených v článku 5. reklamačného poriadku.
1.2. Ak sa na zakúpenom tovare v záručnej lehote vyskytne chyba, zákazník má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chybného plnenia (reklamovať).
1.3. Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
1.4. Za chybu sa nemôže považovať zmena (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia používateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

2. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí zásielky od dopravcu
2.1. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky od dopravcu túto zásielku skontrolovať, či nebola poškodená. Zásielkou podľa tohto reklamačného poriadku sa rozumie zabalený tovar odovzdaný predávajúcim prvému dopravcovi.
2.2. Zjavné poškodenie zásielky musí byť oznámené dopravcovi písomne v okamihu jej prevzatia kupujúcim. Kupujúci je povinný v okamihu prevzatia zásielky opísať spôsob poškodenia zásielky do prepravného (sprievodného) dokumentu dopravcu, či zápisu o škode. Kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prevziať, ak je zásielka zjavne poškodená. V prípade, že kupujúci neuvedie zjavné poškodenie zásielky do prepravného (sprievodného) dokumentu dopravcu, prípadne nebude spísaný zápis o škode, predpokladá sa, že zásielka bola prevzatá kupujúcim zjavne nepoškodená.
2.3. Skryté poškodenie zásielky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky, a to písomnou formou s nasledujúcimi informáciami: názov a adresa kupujúceho, identifikačné číslo zásielky (číslo kódu balíka), popis poškodenia zásielky a fotodokumentácia škody (obal, tovar).
2.4. Predávajúci neodpovedá za chyby spôsobené dopravcom.

3. Práva z chybného plnenia
3.1. Ak je dodanie chybného tovaru podstatným porušením zmluvy, môže kupujúci:
-  požadovať odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, avšak pokiaľ sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak sa chyba môže odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby
-  požadovať odstránenie chyby opravou veci
-  požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru
-  odstúpiť od zmluvy v predmete chybného plnenia.
3.2. Ak je dodanie chybného tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci:
-  požadovať odstránenie chyby opravou veci
-  požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru
3.3. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Voľba medzi vyššie uvedenými právami z chybného plnenia náleží kupujúcemu len v prípade, že chybu oznámi predávajúcemu v lehotách podľa článkov 5.1. až 5.3. reklamačného poriadku spoločne s predložením dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, príp. iného dôkazu o nákupe tovaru od predávajúceho a s chybným tovarom v reklamovanom množstve. Uplatnené právo z chybného plnenia sa nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť.
3.4. Právo z chybného plnenia sa považuje za riadne uplatnené, ak je chybný tovar kompletný, uplatneniu práva z chybného plnenia nebránia všeobecné zásady hygieny a sú priložené listiny podľa čl. 3.3. reklamačného poriadku.

4. Miesto na uplatnenie práva z chybného plnenia tovaru (reklamácie) a postup pri reklamácii
4.1. Kupujúci si uplatňuje právo z chybného plnenia tovaru (reklamuje) v najbližšom servisnom stredisku Philips (zoznam servisných stredísk pre Slovenskú republiku je súčasťou dodacieho listu/faktúry).
4.2. V prípade, že sa žiadne servisné stredisko Philips nenachádza v mieste bydliska / pracoviska kupujúceho, môže sa kupujúci obrátiť na Infolinku spoločnosti Philips, kde bude informovaný o ďalšom postupe reklamácie.
Infolinka Philips: 02 – 332 155 70 (vnútroštátny hovor)

V prípade reklamácie uvedie kupujúci najmä nasledujúce údaje (ďalej len „Reklamačné oznámenie“):
Predmet: Reklamácia a č. faktúry
Obsah: Meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, emailové spojenie, príp. tiež telefonické spojenie), dôvod reklamácie a uplatňovaný nárok (viď čl. 3 reklamačného poriadku), prípadne aj bankové spojenie, pokiaľ kupujúci žiada vrátenie peňazí či poskytnutie zľavy. 

5. Lehoty na uplatnenie práva z chybného plnenia tovaru
5.1. Kupujúci je povinný uplatniť si (reklamovať) u predávajúceho všetky práva z chybného plnenia bez zbytočného odkladu v lehotách stanovených Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a čl. 5.2. a 5.3. reklamačného poriadku a spôsobom uvedeným v tomto reklamačnom poriadku.
5.2. Chyby tovaru, ktoré sú kupujúcim zistiteľné pri prevzatí tovaru (zjavné chyby), je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho v čase:
-  pri dodaní tovaru dopravcom najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom na splnenie stanoveného termínu je na uplatnenie nároku z chybného plnenia zaslaného dopravcom rozhodujúci dátum na odovzdávacom protokole daného dopravcu, pričom tým nie je dotknutá povinnosť nahlásiť poškodenie zásielky v lehote podľa 2.3. reklamačného poriadku.
5.3. Skryté chyby tovaru, ktoré sa stanú zjavnými až po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť si u predávajúceho hneď ako ich zistí, pokiaľ sa takáto chyba vyskytne v čase do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
5.4. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
5.5. Čas od uplatnenia práv z chybného plnenia až do času, kedy bol kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, od prevzatia nového tovaru začne znova plynúť záručná lehota.
5.6. Záručnú lehotu si nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. časom, počas ktorého pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosti v intenzite jeho užívania vydržať.
5.7. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu chybu tovaru vo vyššie uvedených lehotách alebo ak predávajúcemu nie sú zaslané dostatočné podklady na reklamáciu, kupujúcemu zanikajú voči predávajúcemu všetky práva z chybného plnenia. 

6. Lehoty na vybavenie práv z chybného plnenia tovaru (reklamácie)
6.1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník, resp. servisné stredisko rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas, ktorý je primerane k druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V tejto lehote môže predávajúci reklamáciu uznať alebo odmietnuť, o čom kupujúceho vyrozumie e-mailom zaslaným na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Reklamačnom oznámení.
6.2. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne, bude reklamovaný tovar spoločne s odôvodnením zamietnutia reklamácie predávajúcim zaslaný na náklady predávajúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v Reklamačnom oznámení. 

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Skutočnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom budú medzi zmluvnými stranami, predávajúcim a kupujúcim, riešené podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7.2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 19. októbra 2020 a vzťahuje sa na tovar predaný v rámci marketingovej akcie Shell Loyalty Program.