Kontakt 0

Pravidlá akcie

Title

Podmienky akcie „PHILIPS“


(ďalej len „Akcia“)
(ďalej len „Podmienky“)

1 Doba a miesto konania Akcie


Akciu organizuje spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6000/B (ďalej len „spoločnosť Shell“). Akcia prebieha v termíne od 19.10.2020 do 10.1.2021 (vrátane) alebo do vyčerpania stieracích kartičiek, ak k nemu dôjde skôr (ďalej len „Doba konania akcie“). Akcie sa možno zúčastniť kúpou vybraných druhov tovaru a služieb na čerpacích staniciach Shell v Slovenskej republike (ďalej len „Miesto konania akcie“).

2 Účasť na Akcii

2.1 Stieraciu kartičku môže získať zákazník čerpacej stanice Shell (ďalej aj „Účastník akcie“) s tým, že:
(a) využiť kód uvedený na kartičke za účelom získania zľavy pri nákupe vybraných produktov značky Philips tak, ako je uvedené v týchto Podmienkach, môže ktorýkoľvek Účastník akcie, a
(b) lotérie, t. j. žrebovania o Shell ClubSmart body a vecné ceny, sa môže zúčastniť iba člen vernostného programu Shell ClubSmart, ktorého vernostná karta nebola dočasne zablokovaná alebo jej používanie nebolo obmedzené v dôsledku jej straty, krádeže alebo poškodenia (ďalej len „Člen“); z lotérie sú vylúčené osoby (i) v pracovnom pomere, (ii) inom pracovnoprávnom vzťahu alebo (iii) v obdobnom zmluvnom vzťahu k osobám, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaže.

2.2 Účastník akcie môže počas Doby konania akcie získať ľubovoľný počet stieracích kartičiek.

2.3 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie natankuje v Mieste konania akcie jednorazovo minimálne 25 litrov palív Shell FuelSave (t. j. Shell FuelSave 95 alebo Shell FuelSave Diesel) a iadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 25 litrov tohto paliva 1 stieraciu kartičku.

2.4 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie natankuje v Mieste konania akcie jednorazovo minimálne 25 litrov palív Shell V-Power (t. j. Shell V-Power 95, Shell V-Power Racing 100 alebo Shell V-Power Diesel) a riadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 25 litrov tohto paliva 2 stieracie kartičky.

2.5 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie nakúpi na čerpacej stanici nachádzajúcej sa na adrese Prievidzká, 972 51 Handlová jednorazovo minimálne 25 litrov LNG a riadne uhradí kúpnu cenu tejto pohonnej látky, dostane pri platbe za každých 25 litrov tejto pohonnej látky 1 stieraciu kartičku.

2.6 Pri jednorazovom nákupe budú zákazníkovi vydané kupóny v príslušnom počte za nákup pohonných látok v maximálnom objeme 100 litrov. Jednorazovo tak Účastník akcie môže získať za nákup palív Shell FuelSave (alebo LNG) maximálne 4 kartičky, resp. 8 kartičiek za nákup palív Shell V-Power.

2.7 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie kúpi umývací program Perfektný lesk alebo Perfektné umytie dostupný na umývacích linkách patriacich k vybraným čerpacím staniciam Shell a riadne uhradí jeho cenu, dostane pri platbe 1 stieraciu kartičku. Zoznam čerpacích staníc Shell, na ktorých možno získať stieraciu kartičku za nákup umývacieho programu, je dostupný na www.shell.sk.

2.8 Účastník akcie, ktorý počas Doby konania akcie kúpi jednorazovo 2 kusy vybraných vôd do ostrekovačov SMART (SMART Screenwash letný 3l Citron, SMART Screenwash letný 3l Jablko, SMART Screenwash letný 4l Nano Plus Citrus alebo SMART Screenwash letný 4l Nano Plus Broskyňa, SMART letný -5C 3l, SNART -22C 4l nal, SMART zimný -30 Cool 3l, SMART zimný -30 Fresh 3l) a riadne uhradí ich kúpnu cenu, dostane pri platbe za tento tovar 1 stieraciu kartičku.

2.9 Stieracie kartičky nie je možné zameniť za hotovosť či vecný ekvivalent.

3 Uplatnenie kupónov

Zľava na vybrané produkty Philips

3.1 Kód uvedený na stieracej kartičke oprávňuje Účastníka akcie na uplatnenie zľavy vo výške 10 % z ceny vybraného produktu značky Philips objednaného v internetovom obchode, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Reda, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 18 828 507, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. B 4396, prostredníctvom webových stránok www.philips.sk/shell (ďalej len „Internetový obchod“). Za účelom uplatnenia zľavy je potrebné pri objednávke produktu v Internetom obchode vložiť unikátny kód uvedený na kartičke do príslušného políčka. Zľavu možno uplatniť len do 31.1.2021 (vrátane); po uplynutí tejto doby nárok na zľavu zaniká.

3.2 Zľavy je možné kumulovať, avšak na nákup 1 produktu Philips je štandardne možné súčasne použiť maximálne kódy zo 4 stieracích kartičiek, t. j. z ceny 1 produktu je možné štandardne získať zľavu vo výške maximálne 40 %. Na niektoré produkty Philips je možné súčasne použiť maximálne 5 kódov, t. j. z ceny 1 takéhoto produktu je možné získať zľavu vo výške maximálne 50 %. Vybrané produkty značky Philips, na nákup ktorých možno uplatniť zľavu použitím 1 alebo viacerých kódov zo stieracej kartičky, a výška maximálnej zľavy sú uvedené na stránkach Internetového obchodu a na ďalších materiáloch týkajúcich sa Akcie dostupných v Mieste konania akcie a na webových stránkach spoločnosti Shell.

3.3 Účastník akcie berie na vedomie, že právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou na základe objednávky vybraného produktu značky Philips v Internetovom obchode sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa Internetového obchodu dostupnými na www.philips.sk/shell. Účastník akcie berie na vedomie, že v prípade pochybností o riadnom získaní stieracích kartičiek (napríklad v prípade uplatnenia vysokého počtu kódov v krátkom čase) prevádzkovateľ Internetového obchodu môže od kupujúceho požadovať predloženie pokladničného dokladu, na základe ktorého získal jednu alebo viac stieracích kartičiek, a stanoviť sankcie za nesplnenie tejto povinnosti.

3.4 Účastník akcie berie na vedomie a akceptuje, že niektoré z produktov uvedených v pôvodnej ponuke Internetového obchodu môžu byť (aj dočasne) nedostupné pred uplynutím doby platnosti kupónov, prípadne môže byť chýbajúci produkt nahradený iným produktom.

Účasť v lotérii

3.5 Člen je okrem vyššie uvedenej zľavy oprávnený využiť unikátny kód uvedený na stieracej kartičke súčasne aj za účelom účasti v lotérii, t. j. v žrebovaní o Shell ClubSmart body a ďalšie vecné ceny. Lotérie sa možno zúčastniť tak, že Člen v súťažnom formulári dostupnom na webovej stránke www.shell.sk zadá unikátny kód zo stieracej kartičky a vyplní a odošle ďalšie povinne požadované údaje.

3.6 Za každý deň počas Doby konania akcie bude v lotérii vyžrebovaný 1 výherca, ktorý získa 50 000 vernostných Shell ClubSmart bodov, a 3 výhercovia vecných cien – produktov značky Philips. Nižšie uvedená tabuľka upravuje týždennú skladbu vecných výhier v lotérii (denná skladba vecných cien bude náhodná a nie je možné ju vopred predvídať):

Počet a typ produktov, ktoré možno vyhrať v každom týždni:

 • Automatický kávovar Philips EP2221/40– 1 ks
 • Rýchlovarná kanvica Philips HD9351/91– 1 ks
 • Hriankovač Philips HD2637/90 – 2 ks
 • Sušič vlasov Philips DryCare Pro BHD272/00– 2 ks
 • Naparovacia žehlička Philips Azur GC4535/20– 1 ks
 • Ručný naparovač odevov Philips Steam&Go GC362/80– 2 ks
 • Philips OneBlade QP2520/20– 5 ks
 • Elektrická sonická zubná kefka Philips Sonicare ProtectiveClean HX6807/04– 3 ks
 • Detská elektrická sonická zubná kefka Philips Sonicare ProtectiveClean HX6322/04- 3 ks
 • Ponorný mixér Philips ProMix HR2534/00 – 1 ks
 • 3.7 Výhercovia budú o získaní výhry informovaní do 3 dní odo dňa, kedy žrebovanie prebiehalo prostredníctvom zadaného e-mailu a telefónneho čísla. Vernostné body budú výhercom pripísané do 14 dní odo dňa oznámenia výhry. Výhercu vecnej výhry bude spoločnosť Shell kontaktovať aj za účelom potvrdenia korešpondenčnej adresy, na ktorú mu bude výhra odoslaná, pričom bude vykonaných minimálne 3 pokusov o kontaktovanie výhercu. Ak sa s týmto výhercom nepodarí skontaktovať do 3 dní odo dňa prvého pokusu o kontakt, jeho nárok na výhru zaniká. Výherca sa zaväzuje, že spoločnosti Shell poskytne na základe výzvy vo vyššie uvedenej lehote súčinnosť potrebnú na doručenie/poskytnutie výhry, najmä spoločnosti Shell potvrdí korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má byť výhra doručená, prípadne uvedie inú korešpondenčnú adresu v rámci Slovenskej republiky (doručenie výhry do iných krajín je vylúčené). Výherca berie na vedomie, že v prípade, ak sa s ním nepodarí skontaktovať vo vyššie uvedenej lehote, prípadne ak neposkytne potrebnú súčinnosť, výhra mu nemusí byť doručená/poskytnutá. V takomto prípade je spoločnosť Shell oprávnená vyžrebovať nového výhercu. Krstné mená výhercov budú spolu so začiatočným písmenom ich priezviska, predmetom výhry a prípadne údajom o obci uverejnené na stránke www.shell.sk do 7 dní po vylosovaní za predchádzajúci týždeň.

  3.8 S jedným kódom sa Člen môže lotérie zúčastniť len raz, pričom kód môže za týmto účelom použiť kedykoľvek počas Doby konania akcie. Členovia budú do žrebovania zaradení vždy v tom dni, v ktorom do lotérie odoslali súťažný formulár. Ak Člen nazbiera väčšie množstvo kódov, môže ich v rámci súťažného formulára registrovať naraz. V rámci jedného súťažného formulára možno súčasne registrovať maximálne 10 kódov. Člen môže do lotérie registrovať maximálne 20 kódov denne. V jednom dni môže Člen vyhrať maximálne raz, v jednom týždni môže Člen vyhrať maximálne 3 razy.

  3.9 V prípade pochybností o splnení podmienok tejto Akcie (napríklad v prípade registrácie do lotérie vysokého počtu kódov v krátkom čase) je spoločnosť Shell oprávnená vyžiadať si od Člena predloženie pokladničného dokladu, na základe ktorého získal jednu alebo viac stieracích kartičiek. Ak Člen doklad po vyzvaní nepredloží, prípadne získanie kartičiek nepreukáže, spoločnosť Shell mu môže účasť v lotérii odoprieť.

  3.10 Lotéria prevádzkovaná v rámci tejto Akcie nie je hazardnou hrou, ale propagačnou súťažou v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

  4 Spracúvanie osobných údajov

  4.1 Spoločnosť Shell nespracúva osobné údaje Účastníkov akcie, ktorí stieraciu kartičku s unikátnym kódom nevyužijú na účasť v lotérii podľa bodu 3.5.

  4.2 Člen berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu číslo vernostnej ClubSmart karty, dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo a unikátny kód budú spoločnosťou Shell ako prevádzkovateľom spracúvané na účel prevádzkovania lotérie, teda na účel zaradenia Člena do žrebovania. V prípade pochybností o transparentnom zaradení Člena do lotérie je spoločnosť Shell oprávnená vyžiadať si za účelom kontroly splnenia Podmienok údaj o transakcii, na základe ktorej Člen získal jednu alebo viacero stieracích kartičiek, z ktorých kód registroval do lotérie. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry môže prevádzkovateľ za účelom doručenia/poskytnutia výhry spracúvať ďalšie osobné údaje Člena (najmä jeho meno a priezvisko a korešpondenčnú adresu). Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli spoločnosťou Shell spracúvané, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh lotérie a výhru doručiť/poskytnúť výhercovi. Osobné údaje Členov, ktorí nevyhrali, budú po uskutočnení žrebovania uchovávané len do doby doručenia/poskytnutia výhry výhercom. Osobné údaje výhercov budú uchovávané po dobu 10 rokov po poskytnutí výhry v rozsahu, v akom je potrebné ich uchovávať ako súčasť účtovných dokladov v zmysle platných právnych predpisov.

  4.3 Člen bude môcť pri odosielaní svojich údajov využiť i funkciu prednastaveného formulára, ak si na svojom zariadení aktivuje možnosť automatického vyplnenia údajov podľa predchádzajúcej interakcie. Takto získané osobné údaje budú spoločnosťou Shell spracúvané len v rozsahu a na účely podľa bodu 4.2 a len vtedy, ak Člen takto vyplnený formulár spoločnosti Shell odošle.

  4.4 Spracúvanie osobných údajov Členov v súvislosti s ich členstvom vo vernostnom programe Shell ClubSmart sa spravuje článkom 14 Všeobecných podmienok a pravidiel ClubSmart.

  4.5 Spoločnosť Shell poverila niektorými činnosťami spojenými s organizáciou lotérie, pri ktorých dochádza i k spracúvaniu osobných údajov, tretie osoby – sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosť VCCP s.r.o., so sídlom náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, spoločnosť Reda, a.s. so sídlom Hviezdoslavova 1456/55d, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika a spoločnosť Nilia Production, s.r.o. so sídlom Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, Česká republika. Sprostredkovateľ môže do spracúvania osobných údajov zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa.

  4.6 Ako dotknutá osoba má Člen v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci Akcie najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť prostredníctvom Zákazníckeho centra Shell ClubSmart buď na telefónnom čísle 0850 211 224 alebo emailom na adrese smartklub.sk@shell.com. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. V prípade, ak sú informácie spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má Člen právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

  4.7 Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Shell môžu Účastníci akcie nájsť v Pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Shell dostupných na https://www.shellsmart.com/smart/content?site=sk-sk&cid=privacy.

  5 Záverečné ustanovenia

  5.1 Spoločnosť Shell je oprávnená zo závažných dôvodov tieto Podmienky zmeniť alebo Akciu predčasne ukončiť, a to aj vo vzťahu k jednotlivým čerpacím staniciam Shell zvlášť. O zmenách alebo ukončení Akcie bude spoločnosť Shell Účastníkov akcie informovať prostredníctvom webovej stránky www.shell.sk alebo iným vhodným spôsobom.

  5.2 Účastník akcie účasťou na Akcii vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  5.3 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Akcie sa Účastník akcie môže obrátiť na Zákaznícke centrum Shell ClubSmart buď telefonicky na telefónnom čísle 0850 211 224 alebo emailom na adrese smartklub.sk@shell.com. V prípade problémov s registráciou kódov do lotérie bude Členovi poskytnutá podpora telefonicky na telefónnom čísle +420 728 737 242 alebo prostredníctvom emailu na adrese shell.sutaz@nilia.cz. V prípade, ak má Účastník akcie otázku týkajúcu sa doručenia produktov zakúpených v Internetovom obchode, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa Internetového obchodu prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na stránkach Internetového obchodu.

  5.4 Účastník akcie má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

  5.5 Členstvo vo vernostnom programe Shell ClubSmart sa riadi Všeobecnými podmienkami a pravidlami ClubSmart, ktoré sú dostupné na stránke https://www.shellsmart.com/.